Rijnmond Kiest te horen en zien bij RTV Lansingerland

Hoe behoudt Lansingerland het dorpse karakter? Welke stappen zet de gemeente in de energietransitie en welke rol kan de glastuinbouw daarin spelen? En hoe veilig of juist onveilig is het in Lansingerland? De gemeenteraadsverkiezingen zijn over minder dan een week en in aanloop daarnaartoe gaan donderdagavond de lijsttrekkers in Lansingerland met elkaar in debat.
Het debat, in samenwerking met RTV Lansingerland, is donderdagavond van 17:30 uur tot 18:30 uur live te volgen via Rijnmond.nl, Radio Rijnmond, Lansingerland TV en Lansingerland FM.

De partijen (in willekeurige volgorde) in het kort:
CDA
Het CDA stelt dat Lansingerland mag groeien tot 75 duizend inwoners, maar de partij wil geen vierde dorp langs de A12. Er moeten meer starterswoningen komen en verzorgingstehuizen moeten terugkomen. De helft van de nieuwe woningen moet in de categorie betaalbaar vallen. Lansingerlandse inwoners moeten voorrang krijgen op deze woningen. Het CDA gaat daarnaast voor ‘de houten eeuw’: vanaf 2025 is minimaal 20 procent van de nieuwbouwwoningen in Lansingerland van hout.
De innovatieve tuinbouwsector in Lansingerland is goed voor 8.500 banen en heeft een exportwaarde van meer dan één miljard euro. De sector staat echter onder druk, door te weinig geschoolde arbeidskrachten en door stijgende gasprijzen. CDA stelt dat de sector gauw over moet stappen op 70 procent restwarmte en 30 procent aardwarmte. De partij wil alle kassen aansluiten op een warmtenet; nu is dat pas bij de helft het geval.
Wat de veiligheid in de gemeente betreft, stelt CDA dat handhavers prioriteit moeten geven aan het tegengaan van inbraken, fietsendiefstallen en vernielingen. Niet aan hondenpoep op de blauwe parkeerkaart. Cameratoezicht (structureel en incidenteel) is een belangrijk hulpmiddel voor het waarborgen van de veiligheid. Preventief fouilleren moet volgens CDA ook mogelijk zijn. De partij wil verder het aantal boa’s uitbreiden en het politiebureau in Berkel behouden.

PvdA
De PvdA in Lansingerland stelt dat er de komende vier jaar een grote doorbraak moet plaatsvinden in de woningbouw. Tot 2023 moeten er elfduizend woningen bijkomen, waarvan achtduizend bestemd voor de Lansingerlanders zelf en minimaal 25 procent sociale huur is. PvdA stelt dat dit alleen bewerkstelligd kan worden door een nieuwe kern te bouwen, Bleizo-West, met zeker zesduizend woningen.
De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn. PvdA stelt dat heel Lansingerland moet overschakelen op de hopelijk te ontwikkelen warmterotonde, met restwarmte van de Rotterdamse haven en de glastuinbouw. Waterstof is op termijn ook een optie.
Rotterdam The Hague Airport en de gemeentelijke vervoersmiddelen moeten als het aan PvdA ligt in 2030 klimaatneutraal zijn; de glastuinbouw volgt in 2040. Omdat de glastuinbouwsector voor veel banen zorgt, stelt de partij dat het gemeentebestuur financieel moet bijdragen aan de innovatie van deze sector. De ontwikkeling van het Horti-Sciencepark vormt daarbij het speerpunt.

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport© Rick Huijzer
ChristenUnie
Wat ChristenUnie betreft wordt er geen maximum ingesteld voor het aantal inwoners van Lansingerland. Voorwaarde is wel dat er kwalitatief goede woningen in een goede omgeving worden gebouwd. De partij is voor de ontwikkeling van Bleizo-West, maar deze kern moet wel aansluiten bij de Lansingerlandse identiteit. Bij nieuwe ontwikkelingen moet 50 procent van de huizen betaalbaar zijn, 25 procent sociale woningbouw en 15 procent betaalbaar/middelduur.
Duurzaamheid is een belangrijk thema. Isolatie is van belang, maar de gemeente moet ook voldoen aan de afspraken die er zijn om windmolens te plaatsen binnen de gemeentegrenzen. Als het niet lukt om hier geschikte locaties voor te vinden, moet dezelfde hoeveelheid energie opgewekt worden op andere duurzame manieren, zoals zonnepanelen op daken. De glastuinbouwsector verbruikt veel energie en kan niet zonder. Daarom is het belangrijk om deze energievraag te verduurzamen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van restwarmte. De gemeente moet zich daarvoor inspannen.
Een veilig Lansingerland maken we met elkaar, stelt ChristenUnie. De partij is voor behoud van het politiebureau in Berkel en wil het aantal boa’s en wijkagenten uitbreiden. De inzet van cameratoezicht moet zorgvuldig worden afgewogen; de partij plaatst liever mobiele camera’s dan vaste camera’s.

GroenLinks
GroenLinks stelt dat het huidige woonbeleid fors bijdraagt aan de ongelijkheid in Lansingerland. De partij pleit voor een vast percentage sociale huurwoningen (35 procent) en een vast percentage betaalbare woningen (30 procent) bij nieuwbouw. Ook moet er een huurplafond en een maximale huurstijging worden ingesteld.
De energietransitie wil GroenLinks aangrijpen om ook fors te investeren in de wijken. Per wijk moet een plan van aanpak komen om van het gas af te gaan. De energietransitie is bovendien goed voor de werkgelegenheid; mensen moeten worden omgeschoold en aan ‘groene banen’ geholpen worden. GroenLinks wil alleen medewerking verlenen aan zonne- en windprojecten als ze aan de groene en sociale voorwaarden van de partij voldoen. Zo stelt de partij voor om windmolens te plaatsen op de plek waar de grootste energievraag is en de minste overlast; tussen de kassen.
Tegen overlast en criminaliteit moet daadkrachtig worden opgetreden, maar voorkomen is nóg beter. Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden moeten alleen worden toegepast in situaties waarin niets anders helpt.

D66
Een combinatie van maatregelen is nodig om de woningnood in Lansingerland te verhelpen. D66 stelt dat er meer gebouwd moet worden en actiever moet worden gezocht naar bouwlocaties. Ook gestapelde bouw is daarbij een optie. Ook dient slimmer om te worden gaan met de huidige woningvoorraad (door grote woningen te splitsen of regels in te stellen tegen een snelle doorverkoop).
De energietransitie gaat alle inwoners aan. De urgentie hiervan moet duidelijk gemaakt worden en de mensen moeten bij echt bij het onderwerp betrokken worden. D66 wil de mogelijkheden voor zonne-energie op zowel grote als kleine schaal maximaal nastreven. Ook moet er actie worden genomen op het vlak van windmolens; zo moet onderzocht worden waar deze geplaatst kunnen worden, want windenergie is een belangrijke aanvulling op de energietransitie en de klimaataanpassing.

Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit is belangrijk, omdat deze vorm van criminaliteit vaak onzichtbaar is voor de inwoners. Zij moeten bewust gemaakt worden van de aanwezigheid hiervan. Verder wil D66 buurtapps stimuleren, veilig-wonen-coaches instellen. Cameratoezicht moet beperkt worden tot tijdelijke inzet op bijzondere momenten, mét onderbouwing en evaluatie achteraf.

VVD
De VVD streeft naar een maximum aantal inwoners van 75 duizend in Lansingerland. Nieuwe wijken moeten kleinschalig en met ruimte voor groen en water worden opgezet. Vijftig procent van de nieuwbouw moet in het betaalbare segment en daaronder vallen. Door meer middenhuurwoningen komt de doorstroming op gang en wordt scheefwonen tegengegaan. De VVD wil maximaal twintig procent aan sociale huur in Lansingerland.
Op het gebied van duurzaamheid is de VVD voor hybride oplossingen, waarbij de aardgasinfrastructuur zolang als mogelijk benut blijft. Emissiereductie kan bewerkstelligd worden door betere woningisolatie, energiezuinige nieuwbouw, hybride warmtepompen en op termijn aardgas vervangen door waterstof. VVD is geen voorstander van grootschalige ontwikkelingen in warmtenetten in Lansingerland omdat die duur en inefficiënt zouden zijn. De schaarse ruimte in Lansingerland kan je niet volzetten met windturbines en zonneparken. Wel is de partij voorstander om zonnestroom verder te ontwikkelen in de gebouwde omgeving en het kassengebied.
“Onze prachtgemeente is helaas de onschuld voorbij”, stelt de VVD. Er wordt gedeald, ingebroken en mensen op straat worden bedreigd. Camera’s zorgen voor meer veiligheid, vindt VVD. Een boa is een goede aanvulling, maar is geen vervanging van de politie.

De Bleiswijkse komkommerkas zonder belichting

De Bleiswijkse komkommerkas zonder belichting© Rijnmond
WIJ Lansingerland
WIJ Lansingerland stelt dat iedereen in Lansingerland een passende woning moet kunnen vinden. Snel betaalbare huur- en koopwoningen zijn nodig. De doorstroming van ouderen naar passende woningen moet worden bevorderd. Door een anti-speculatiebeding moeten woningen voor doelgroepen behouden blijven. De partij wil Bleizo-West als woonlocatie ontwikkelen en ziet daarin een unieke kans.
De glastuinbouw in Lansingerland moet niet alleen gekoesterd worden, maar de gemeente moet innovaties en vernieuwing in onder meer de energietransitie ook faciliteren. Verder wil de partij de verduurzaming van bestaande woningen stimuleren en initiatieven voor lokale energieopwekking stimuleren.
Lansingerland bestaat uit drie kernen, waar mensen zich thuis en veilig moeten voelen. Straten moeten zo worden ingericht dat er niet hard gereden kan worden. Ook pleit WIJ Lansingerland voor het ruimer inzetten van jongerenwerkers voor begeleiding en contact in de buurt, in plaats van boa’s.
Leefbaar 3B
Lansingerlanders moeten voorrang krijgen bij het huren van een sociale of middensegment huurwoning, stelt Leefbaar 3B. De partij vindt dat meer sociale huurwoningen noodzakelijk zijn. In de nieuwe kern Bleizo-West is een inhaalslag mogelijk, door daar 30 procent aan sociale huurwoningen neer te zetten. Waar Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs een dorps karakter hebben, stelt Leefbaar dat dat niet past bij Bleizo-West en dat dat stedelijk zal worden. Op die plek is dan bijvoorbeeld ook hoogbouw mogelijk.
Van het gas afsluiten zonder haalbaar en betaalbaar alternatief is voor Leefbaar 3B onbespreekbaar. De partij wil alle stappen zetten om de energietransitie op gang te krijgen, maar voor windturbines is volgens de partij geen plaats in Lansingerland.
Leefbaar wil inzetten op het verbeteren van het subjectieve veiligheidsgevoel, door bijvoorbeeld goed onderhouden wijken met oog voor preventie en zichtbaar blauw op straat. Maar ook de objectieve veiligheid kan beter, door meer wijkagenten aan te stellen. Met voorlichting en preventie kunnen acute veiligheidsproblemen worden aangepakt.